Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z usług firmy kurierskiej SprytnaPaczka, również za pośrednictwem strony internetowej SprytnaPaczka.pl

Użyte w regulaminie określenia mają następujące znaczenia:

SprytnaPaczka – firma zarejestrowana w Irlandii w krajowym rejestrze przedsiębiorców VAT No: IE 1206075N, z siedzibą w Irlandii DMG House, Deansgrange Business Park, Deangrange Co.Dublin. Dalej zwana również Przewoźnikiem.

Nadawca – osoba (fizyczna lub prawna) zlecająca firmie SprytnaPaczka przesłanie paczki pod wskazany adres, jednocześnie wydająca daną paczkę wraz z Potwierdzeniem Nadania.

Odbiorca – osoba (fizyczna lub prawna) uprawniona do odbioru przesyłki, której nazwę bądź nazwisko umieszczono na Liście Przewozowym jako odbiorcę.

Klient – osoba nadająca lub odbierająca przesyłkę.

Kurier – pracownik wewnętrzny lub zewnętrzny firmy SprytnaPaczka.

Paczka – każdy pojedynczy pakunek przyjęty przez kuriera bądź dostarczony przez Nadawcę w celu jej przemieszczenia i doręczenia na podstawie jednego dokumentu Potwierdzenia Nadania posiadającego numer identyfikacyjny paczki.

Potwierdzenie Nadania – dokument wydawany przez firmę SprytnaPaczka potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy firmą SprytnaPaczka a Klientem, mająca na celu potwierdzenie zlecenia usługi oraz przyjęcie paczki do przewozu.

Miejsce Dostawy – miejsce doręczenia paczki wskazane przez Nadawcę w Potwierdzeniu Nadania. Indywidualny Numer Trackingowy – numer służący do identyfikacji oraz śledzenia przesyłki nadawany każdej paczce standardowej.

Cennik – wykaz opłat pobieranych przez firmę SprytnaPaczka za świadczone usługi.

 

§ 2. Przedmiot i zakres świadczonych usług
 

Firma SprytnaPaczka świadczy usługi przewozowe, której zadaniem jest przyjęcie paczki od Nadawcy, przemieszczenie pod wskazane miejsce dostawy oraz doręczenie do Odbiorcy.

Zlecenie wykonania usługi przez firmę SprytnaPaczka odbywa się za pośrednictwem strony internetowej SprytnaPaczka.com.pl lub za pomocą udostępnionych przez siebie dróg komunikacji.

Aby skorzystać z usług niezbędna jest darmowa rejestracja na stronie internetowej Przewoźnika. Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usługi bez podania przyczyny, jedynie przed rozpoczęciem usługi, za którą początek rozumie się moment przekazania przesyłki.

§ 3. Zawarcie umowy oraz jej warunki
 

Klient zawierający umowę oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usług przez firmę SprytnaPaczka, w którym zawarte są warunki umowy.

Zawarcie umowy o świadczenie usług następuję w chwili przyjęcia przez Przewoźnika paczki oraz wystawienia Nadawcy dokumentu potwierdzającego nadanie paczki.

Kurier odbierający Paczkę nie jest upoważniony do dokonywania ani przyjmowania zmian lub uzupełnień warunków określonych w Regulaminie.

§ 4. Nadanie paczki oraz obowiązki Nadawcy
 

Osobą upoważnioną do odbioru paczki od Nadawcy jest Kurier wpółpracujący z firmą SprytnaPaczka, powołujący się na zlecenie usługi dokonane za pośrednictwem strony SprytnaPaczka.com.pl

Paczka zostanie przyjęta, jeśli klient spełni warunki związane z odpowiednim zapakowaniem i zabezpieczeniem przesyłki określone według wzoru zawartego w regulaminie. W momencie przyjęcia paczki przez Kuriera, następuję przekazanie Nadawcy kopii Potwierdzenia Nadania, na której znajdują się podpisy obu stron umowy.

Po stronie Nadawcy znajdują się obowiązki przez które rozumie się odpowiednie przygotowanie przesyłki umożliwiające zawarcia umowy, takie jak:

Dostarczenie przesyłki zgodnie z danymi gabarytowymi oraz wagowymi podanymi w formularzu zamówienia.

Odpowiednie zapakowanie paczki zgodnie z zaleceniami Przewoźnika tj:

 1. karton lub inne materiały ochronne dostosowane do rodzaju przedmiotów wysyłanych (w przypadku sprzętów elektronicznych jest wyłącznie oryginalnym opakowaniem producenta.
 2. zamknięte, zaklejone taśmą klejącą oraz zabezpieczone w taki sposób, aby nie dało się otworzyć i ponownie zamknąć bez widocznych śladów.
 3. przedmioty delikatne takie jak: szkło, porcelana czy inne rzeczy kruche przewożone są na odpowiedzialność klienta.

Odpowiednie oznaczenie przesyłki, umieszczenie nalepki z czytelnie wypełnionymi: imieniem i nazwiskiem lub nazwą Odbiorcy, dokładnym Miejscem Odbioru oraz numerem telefonu. W razie konieczności dodatkowo umieszczenie naklejki z informacją o zawartości przedmiotów kruchych.

Potwierdzenie, że przesyłka nie zawiera rzeczy wyłączonych z usług oraz nie przekracza dopuszczalnych gabarytów.

Podając wagę i wymiary czy zawartośc przesyłki nadawca ma obowiązek podać dane zgodne ze stanem faktycznym, wszystkie paczki są kontrolowane pod tym względem na magazynie ale również w obecności klienta. Wprzypadku odkrycia, iż dane podane nie odpowiadają rzeczywistości Sprytna Paczka może naliczyć dodatkową opłatę .

Dokonując zlecenia Nadawca ma obowiązek przekazać informację dotyczące :

 1. dane Nadawcy zawierające: nazwę firmy lub imię i nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym oraz numer telefonu.
 2. dane Odbiorcy zawierające: nazwę firmy lub imię i nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym oraz numer telefonu.
 3. datę nadania paczki, przez którą rozumie się przekazanie jej Kurierowi.
 4. liczbę paczek
 5. wymiary oraz wagę nadawanej przesyłki.

Kurier może odmówić przyjęcia przesyłki, kiedy stwierdzi niespełnienie przez Nadawcę wyżej wymienionych warunków, co skutkuję niezawarciem umowy.

§ 5. Wynagrodzenie
 

Wynagrodzenia za świadczone usługi przez firmę SprytnaPaczka określone są w cenniku, który dostępny jest dla klientów na stronie internetowej zleceniobiorcy.

Należności za usługę powinny być uregulowane w momencie złożenia zamówienia na przewóz przesyłki lub na warunkach indywidualnie ustalonych pomiędzy firmą SprytnaPaczka a Klientem.

SprytnaPaczka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku. Zmienione stawki będą obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 7 dni od wprowadzenia.

Klienci są informowani o wszystkich zmianach na stronie sprytnapaczka.com.pl

W przypadku kiedy klient anuluje zamówienie w trakcie realizacji zlecenia nie z winy kuriera pobierana będzie opłata w wys 8,5€ za tzw pusty podjazd
W przypadku kiedy z winy klienta przesyłka jest magazynowana dłużej niż 7 dni roboczych firma zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty za magazynowanie tj. 20€ za tydzień za każdą paczkę oraz 40€ za każdą paletę

§ 6. Rzeczy wyłączone z usług
 

Firma SprytnaPaczka nie prowadzi usług w zakresie przewożenia paczek zawierających:

 1. rzeczy, których przemieszczanie w kraju i za jego granicą jest zabronione w świetle aktualnych przepisów prawa,
 2. przedmioty objęte akcyzą,
 3. produkty lecznicze i farmaceutyczne, komponenty do produkcji leczniczych, substancje psychoaktywne, płynne oraz narkotyki,
 4. żywe zwierzęta i rośliny,
 5. szczątki i zwłoki zwierzęce oraz ludzkie,
 6. broń i amunicję, materiały wybuchowe i łatwopalne oraz substancję żrące i cuchnące,
 7. gotówkę, czeki, papiery wartościowe, bony towarowe, dokumenty płatnicze, karty kredytowe i płatnicze,
 8. metale i kamienie szlachetne, wyroby jubilerskie, antyki, dzieła sztuki,
 9. przedmioty wymagające w czasie transportu określonej i stałej pozycji, której firma świadcząca usługę przewozową nie może zagwarantować.
 10. przedmioty, które nie posiadają oryginalnego opakowania producenta
 11. wszelkiego rodzaju płyny, farby, oleje, przetwory itp.

SprytnaPaczka oświadcza, iż w razie pojawienia się poważnego podejrzenia co do legalności zawartości paczki, istnieje możliwości nie przyjęcia jej do przewozu.

W momencie stwierdzenia naruszenia zasad powyższego regulaminu lub prawa, na Nadawcę nałożona jest kara finansowa, wynosząca 500euro.

W przypadku kiedy w przesyłce znajdują się przedmioty wyłączone z transportu, które zniszczą czy uszkodzoną przesyłki inne za powstałą szkodę obciążony zostaje klient ( nadawca/odbiorca), ktory naruszył regulamin.

§ 7. Rzeczy niepodlegające ubezpieczeniu
 

SprytnaPaczka ubezpiecza każdą przesyłkę do kwoty 300 euro.

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na ograniczenie kwoty ubezpieczenia do wyżej określonej i zaświadcza, że nie będzie rościł sobie praw do dochodzenia wynagrodzenia za szkody wynikłe z nienależytego wykonania usługi przekraczające wskazaną kwotę.

Nie ubezpieczamy przesyłek:

 1. zapakowanych w nieodpowiedni sposób (torby, worki, walizki) lub połączonych ze sobą i zapakowanych zbiorowo,
 2. zapakowanych niezgodnie z zasadami firmy oraz ogólnie przyjętymi zasadami pakowania, które mają na celu zabezpieczeniu przed uszkodzeniem innych przesyłek,
 3. zawierające elektronikę, która nie została zapakowana w oryginalny karton,
 4. zawierające przedmioty kruche i delikatne takie jak szkło, porcelit, porcelana, lampy, z wyłączeniem tych przedmiotów, które są zapakowane w oryginalne opakowania i przystosowane do transportu drogowego.

(Rzeczy wyżej wymienione nie podlegają pełnemu ubezpieczeniu, gdy stanowią część paczki zbiorczej).

§ 8. Odpowiedzialność przewoźnika
 

Firma SprytnaPaczka świadcząca usługi przewozowe jest zobowiązana do odebrania paczki od Nadawcy a następnie przewiezienie i dostarczenie jej pod wskazany adres, posługując się zasadą „od drzwi do drzwi”

 1. w przypadku paczek standardowych do 30kg paczki są doręczane zawsze od drzwi do drzwi
 2. w przypadku bloku czy apartamentu obowiązuje zasada dostawy do pierwszych drzwi czyli drzwi klatki schodowej

Od chwili przyjęcia paczki do przewozu, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za jej ewentualną utratę lub ubytek czy uszkodzenie aż do momentu doręczenia paczki do Odbiorcy. Jeżeli szkoda powstała w czasie świadczenia usługi przez Podwykonawcę firmy SprytnaPaczka, zostaną podjęte wszelkie czynności mające na celu umożliwienie dochodzenia roszczeń przez Zleceniodawcę od firmy zewnętrznej oraz osób trzecich. Ponadto SprytnaPaczka nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia w świadczeniu usługi powstałe z winy Podwykonawcy.

Firma SprytnaPaczka zobowiązuję się do doręczenia przesyłki w terminie najpóźniej siedmiu dni roboczych, liczonych od momentu odebrania przesyłki od Nadawcy (jest to dzień zerowy), z wyłączeniem możliwości wydłużenia terminu doręczenia w wyniku komplikacji niezależnych od Przewoźnika.

SprytnaPaczka nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie paczki, jeśli powstały w wyniku:

 1. przyczyn losowych, niezależnych od Przewoźnika,
 2. przyczyn zaniedbania występujących po stronie Nadawcy, Odbiorcy lub osoby trzeciej,
 3. nieodpowiedniego lub wadliwego zapakowania przesyłki,
 4. właściwości towaru lub jego wad,
 5. warunków drogowych, pogodowych i działa siły wyższej,
 6. nadania paczki zawierającej rzeczy niezgodne z zapisami niniejszego regulaminu,
 7. uchybienia firmy Podwykonawcy.

§ 9. Reklamacje
 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi zgodnie z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Odpowiedzialność Przewoźnika jest zasadna, jeśli Klient udowodni, że szkody powstały w czasie świadczenia usługi. Prawo do roszczeń wygasa w chwili przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę i nie wykazanie zastrzeżeń, wyjątek może stanowić sytuacja, gdy szkody zostaną ujawnione w chwili otwarcia paczki i sprawdzenia jej zawartości.

Reklamację może zgłosić Klient, który zlecił usługę lub osoba upoważniona za okazaniem pełnomocnictwa.

Reklamację należy składać za pośrednictwem poczty elektroniczej dostępny na stronie sprytnapaczka.com.pl w terminie 2 dni licząc od doręczenia. Reklamacje dotyczące utraty przesyłki należy zgłaszać w terminie do 14 dni, licząc od chwili odebrania przesyłki od Nadawcy. Niedotrzymanie podanego terminu skutkuję utratą prawa do ewentualnych roszczeń, ponadto przesyłkę uznaje się za zaginioną po upływie 30 dni od jej nadania.

Reklamacji podlegają jedynie przedmioty, które wchodziły w skład zawartości paczki podanej w momencie złożenia zamówienia na stronie internetowej.

Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty należności za świadczoną usługę przez firmę SprytnaPaczka. Klientowi nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności za korzystanie z usług firmy SprytnaPaczka.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko Klienta/nazwę firmy oraz adres,
 2. oznaczenie przesyłki (numer),
 3. uzasadnienie wniosku wraz ze wskazaną podstawą reklamacji,
 4. dokumentację uzasadniająca wysokość roszczenia(oryginał faktury VAT, paragony, rachunki itp)
 5. kopię protokołu szkody,
 6. nazwę banku oraz numer konta bankowego, na które zostanie wypłacone odszkodowanie, jeśli reklamacja zostanie uznana.

W razie potrzeby, Przewoźnik ma prawo zażądać innych, niewymienionych wyżej dokumentów. Klient ma 14 dni na dostarczenie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji. SprytnaPaczka rozpatruje reklamację w terminie 60 dni liczonym od chwili złożenia wszystkich potrzebnych dokumentów.

Zgłoszenie reklamacji po terminie lub niespełniającej warunków nie będzie brane pod uwagę. O decyzji rozpatrzenia reklamacji

SprytnaPaczka powiadamia Klienta mailowo lub pisemnie. Dokument zawiera sposób finalizacji reklamacji oraz informację o odszkodowaniu wraz z terminem i sposobem przekazania należności.

 

Polityka Prywatności i Cookies
 

O nas

 1. Właścicielem Firmy SprytnaPaczka.pl i administratorem danych osobowych zbieranych za ich pośrednictwem jest Speedpack z siedzibą w Dublinie (adres siedziby i adres do korespondencji: DMG House, Deansgrange Business Park, Deansgrange Co.Dublin ); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Irlandii pod numerem 429839; adres poczty elektronicznej: kontakt@sprytnapaczka.pl.
 2. Usługodawca prowadzi stronę: sprytnapaczka.pl l i jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie Formularza Zleceń. Obok Usługodawcy w Grupie Usług występują również Przewoźnicy oraz Partnerzy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, z którymi Klient za pomocą SprytnaPaczka.pl, może zawrzeć Umowę Przewozu.

 

Postanowienia ogólne
 

 1. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Firmy Sprytna Paczka.
 3. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Platforma Internetowa, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminach Firmy Sprytna Paczka.
 4. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

Cel i zakres zbierania danych
 

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę wynikają z działań podejmowanych przez Firmę Sprytna Paczka. Przykładowo jeżeli Usługobiorca zamierza korzystać z Konta, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Konta.
 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcę:
  • zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej,
  • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy
 3. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców korzystających z usług Firmy Sprytna Paczka : imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a także – jeżeli wymaga tego korzystanie z Usługi Elektronicznej także inne dane niezbędne do jej realizacji wskazane na stronie Usług.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej, może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w firmie Sprytna Paczka. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Usług, w trakcie korzystania z nich oraz w ich Regulaminach.
 5. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Usługobiorców) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z usług Firmy Sprytna Paczka

 

Cookies i dane eksploatacyjne
 

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę SprytnaPaczka.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Sprytna Paczka w następujących celach:

realizacja podstawowych funkcjonalności Serwisu Sprytna Paczka, takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
dostosowania zawartości strony Serwisu Sprytna Paczka do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);
zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony serwisu Sprytna Paczka

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony SprytnaPaczka.pl.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasze strony – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy każdej przeglądarki internetowej.

Administrator korzysta w Serwisie Sprytna Paczka z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu strony serwisu Sprytna Paczka . Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

Firma Speedpack może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Firmę Sprytna Paczka.

 

Podstawa przetwarzania danych
 

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Firmy Sprytna Paczka oraz w Regulaminach Serwisów danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy).

 

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Usługodawcy, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 4. W przypadku, gdy Usługodawca zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Usługodawcą poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 

Postanowienia końcowe
 

 1. Serwisy Firmy Sprytna Paczka mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Firmy Sprytna Paczka.
 2. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.