Zarejestruj się a otrzymasz rabat 5e na pierwsze zamówienie! X
Sprytnapaczka.pl oceniany 4.86 gwazdek w oparciu o 820 opinii
Oceny użytkowników
4.86/5.00

Regulamin

REGULAMIN

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z usług firmy kurierskiej SprytnaPaczka, również za pośrednictwem strony internetowej SprytnaPaczka.pl

 

Użyte w regulaminie określenia mają następujące znaczenia:

 

SprytnaPaczka - firma zarejestrowana w Irlandii w krajowym rejestrze przedsiębiorców VAT No: IE 1206075N, z siedzibą w Irlandii  DMG House, Deansgrange Business Park, Deangrange Co.Dublin. Dalej zwana również Przewoźnikiem.

 

Nadawca - osoba (fizyczna lub prawna) zlecająca firmie SprytnaPaczka przesłanie paczki pod wskazany adres, jednocześnie wydająca daną paczkę wraz z Potwierdzeniem Nadania.

 

Odbiorca - osoba (fizyczna lub prawna) uprawniona do odbioru przesyłki, której nazwę bądź nazwisko umieszczono na Liście Przewozowym jako odbiorcę.

 

Klient - osoba nadająca lub odbierająca przesyłkę.

 

Kurier - pracownik wewnętrzny lub zewnętrzny firmy SprytnaPaczka.

 

Paczka - każdy pojedynczy pakunek przyjęty przez kuriera bądź dostarczony przez Nadawcę w celu jej przemieszczenia i doręczenia na podstawie jednego dokumentu Potwierdzenia Nadania posiadającego numer identyfikacyjny paczki.

 

Potwierdzenie Nadania - dokument wydawany przez firmę SprytnaPaczka potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy firmą SprytnaPaczka a Klientem, mająca na celu potwierdzenie zlecenia usługi oraz przyjęcie paczki do przewozu.

 

Miejsce Dostawy - miejsce doręczenia paczki wskazane przez Nadawcę w Potwierdzeniu Nadania. Indywidualny Numer Trackingowy - numer służący do identyfikacji oraz śledzenia przesyłki nadawany każdej paczce standardowej.

 

Cennik - wykaz opłat pobieranych przez firmę SprytnaPaczka za świadczone usługi.

 

§ 2. Przedmiot i zakres świadczonych usług

 

Firma SprytnaPaczka świadczy usługi przewozowe, której zadaniem jest przyjęcie paczki od Nadawcy, przemieszczenie pod wskazane miejsce dostawy oraz doręczenie do Odbiorcy.

 

Zlecenie wykonania usługi przez firmę SprytnaPaczka odbywa się za pośrednictwem strony internetowej SprytnaPaczka.com.pl lub za pomocą udostępnionych przez siebie dróg komunikacji.

 

Aby skorzystać z usług niezbędna jest darmowa rejestracja na stronie internetowej Przewoźnika. Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usługi bez podania przyczyny, jedynie przed rozpoczęciem usługi, za którą początek rozumie się moment przekazania przesyłki.

 

§ 3. Zawarcie umowy oraz jej warunki

 

Klient zawierający umowę oświadcza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usług przez firmę SprytnaPaczka, w którym zawarte są warunki umowy.

 

Zawarcie umowy o świadczenie usług następuję w chwili przyjęcia przez Przewoźnika paczki oraz wystawienia Nadawcy dokumentu potwierdzającego nadanie paczki.

 

Kurier odbierający Paczkę nie jest upoważniony do dokonywania ani przyjmowania zmian lub uzupełnień warunków określonych w Regulaminie.

 

§ 4. Nadanie paczki oraz obowiązki Nadawcy

 

Osobą upoważnioną do odbioru paczki od Nadawcy jest Kurier wpółpracujący z firmą SprytnaPaczka, powołujący się na zlecenie usługi dokonane za pośrednictwem strony SprytnaPaczka.com.pl

 

Paczka zostanie przyjęta, jeśli klient spełni warunki związane z odpowiednim zapakowaniem i zabezpieczeniem przesyłki określone według wzoru zawartego w regulaminie. W momencie przyjęcia paczki przez Kuriera, następuję przekazanie Nadawcy kopii Potwierdzenia Nadania, na której znajdują się podpisy obu stron umowy.

 

Po stronie Nadawcy znajdują się obowiązki przez które rozumie się odpowiednie przygotowanie przesyłki umożliwiające zawarcia umowy, takie jak:

 

Dostarczenie przesyłki zgodnie z danymi gabarytowymi oraz wagowymi podanymi w formularzu zamówienia.

 

Odpowiednie zapakowanie paczki zgodnie z zaleceniami Przewoźnika tj:

 

a) karton lub inne materiały ochronne dostosowane do rodzaju przedmiotów wysyłanych (w przypadku sprzętów elektronicznych jest wyłącznie oryginalnym opakowaniem producenta.

 

b) zamknięte, zaklejone taśmą klejącą oraz zabezpieczone w taki sposób, aby nie dało się otworzyć i ponownie zamknąć bez widocznych śladów.

 

c) przedmioty delikatne takie jak: szkło, porcelana czy inne rzeczy kruche przewożone są na odpowiedzialność klienta.

 

Odpowiednie oznaczenie przesyłki, umieszczenie nalepki z czytelnie wypełnionymi: imieniem i nazwiskiem lub nazwą Odbiorcy, dokładnym Miejscem Odbioru oraz numerem telefonu. W razie konieczności dodatkowo umieszczenie naklejki z informacją o zawartości przedmiotów kruchych.

 

Potwierdzenie, że przesyłka nie zawiera rzeczy wyłączonych z usług oraz nie przekracza dopuszczalnych gabarytów.

 

Podając wagę i wymiary czy zawartośc przesyłki nadawca ma obowiązek podać dane zgodne ze stanem faktycznym, wszystkie paczki są kontrolowane pod tym względem na magazynie ale również w obecności klienta. Wprzypadku odkrycia, iż dane podane nie odpowiadają rzeczywistości Sprytna Paczka może naliczyć dodatkową opłatę .

 

Dokonując zlecenia Nadawca ma obowiązek przekazać informację dotyczące :

 

a) dane Nadawcy zawierające: nazwę firmy lub imię i nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym oraz numer telefonu.

 

b) dane Odbiorcy zawierające: nazwę firmy lub imię i nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym oraz numer telefonu.

 

c) datę nadania paczki, przez którą rozumie się przekazanie jej Kurierowi.

 

d) liczbę paczek

 

e)wymiary oraz wagę nadawanej przesyłki.

 

 

Kurier może odmówić przyjęcia przesyłki, kiedy stwierdzi niespełnienie przez Nadawcę wyżej wymienionych warunków, co skutkuję niezawarciem umowy.

 

§ 5. Wynagrodzenie

 

Wynagrodzenia za świadczone usługi przez firmę SprytnaPaczka określone są w cenniku, który dostępny jest dla klientów na stronie internetowej zleceniobiorcy.

 

Należności za usługę powinny być uregulowane w momencie złożenia zamówienia na przewóz przesyłki lub na warunkach indywidualnie ustalonych pomiędzy firmą SprytnaPaczka a Klientem.

 

SprytnaPaczka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku. Zmienione stawki będą obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 7 dni od wprowadzenia.

Klienci są informowani o wszystkich zmianach na stronie sprytnapaczka.com.pl

 


§ 6. Rzeczy wyłączone z usług

 

Firma SprytnaPaczka nie prowadzi usług w zakresie przewożenia paczek zawierających:

 

a) rzeczy, których przemieszczanie w kraju i za jego granicą jest zabronione w świetle aktualnych przepisów prawa,

 

b) przedmioty objęte akcyzą,

 

c) produkty lecznicze i farmaceutyczne, komponenty do produkcji leczniczych, substancje psychoaktywne, płynne oraz narkotyki,

 

d) żywe zwierzęta i rośliny,

 

e) szczątki i zwłoki zwierzęce oraz ludzkie,

 

f) broń i amunicję, materiały wybuchowe i łatwopalne oraz substancję żrące i cuchnące,

 

g) gotówkę, czeki, papiery wartościowe, bony towarowe, dokumenty płatnicze, karty kredytowe i płatnicze,

 

h) metale i kamienie szlachetne, wyroby jubilerskie, antyki, dzieła sztuki,

 

i) przedmioty wymagające w czasie transportu określonej i stałej pozycji, której firma świadcząca usługę przewozową nie może zagwarantować.

 

j)przedmioty, które nie posiadają oryginalnego opakowania producenta

 

SprytnaPaczka oświadcza, iż w razie pojawienia się poważnego podejrzenia co do legalności zawartości paczki, istnieje możliwości nie przyjęcia jej do przewozu.

W momencie stwierdzenia naruszenia zasad powyższego regulaminu lub prawa, na Nadawcę nałożona jest kara finansowa, wynosząca pięciokrotność kwoty należnej z tytułu dokonywanej usługi.

 

§ 8. Rzeczy niepodlegające ubezpieczeniu

 

SprytnaPaczka ubezpiecza każdą przesyłkę do kwoty 250 euro.

 

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na ograniczenie kwoty ubezpieczenia do wyżej określonej i zaświadcza, że nie będzie rościł sobie praw do dochodzenia wynagrodzenia za szkody wynikłe z nienależytego wykonania usługi przekraczające wskazaną kwotę.

 

Nie ubezpieczamy przesyłek:

 

a) zapakowanych w nieodpowiedni sposób (torby, worki, walizki) lub połączonych ze sobą i zapakowanych zbiorowo,

 

b) zapakowanych niezgodnie z zasadami firmy oraz ogólnie przyjętymi zasadami pakowania, które mają na celu zabezpieczeniu przed uszkodzeniem innych przesyłek,

 

c) zawierające elektronikę, która nie została zapakowana w oryginalny karton,

 

e) zawierające przedmioty kruche i delikatne takie jak szkło, porcelit, porcelana, lampy, z wyłączeniem tych przedmiotów, które są zapakowane w oryginalne opakowania i przystosowane do transportu drogowego.

(Rzeczy wyżej wymienione nie podlegają pełnemu ubezpieczeniu, gdy stanowią część paczki zbiorczej).

 

§ 9. Odpowiedzialność przewoźnika

 

Firma SprytnaPaczka świadcząca usługi przewozowe jest zobowiązana do odebrania paczki od Nadawcy a następnie przewiezienie i dostarczenie jej pod wskazany adres, posługując się zasadą "od drzwi do drzwi"

a)w przypadku paczek standardowych do 30kg paczki są doręczane zawsze od drzwi do drzwi

b)w przypadku bloku czy apartamentu obowiązuje zasada dostawy do pierwszych drzwi czyli drzwi klatki schodowej

 

Od chwili przyjęcia paczki do przewozu, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za jej ewentualną utratę lub ubytek czy uszkodzenie aż do momentu doręczenia paczki do Odbiorcy. Jeżeli szkoda powstała w czasie świadczenia usługi przez Podwykonawcę firmy SprytnaPaczka, zostaną podjęte wszelkie czynności mające na celu umożliwienie dochodzenia roszczeń przez Zleceniodawcę od firmy zewnętrznej oraz osób trzecich. Ponadto SprytnaPaczka nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia w świadczeniu usługi powstałe z winy Podwykonawcy.

 

Firma SprytnaPaczka zobowiązuję się do doręczenia przesyłki w terminie najpóźniej siedmiu dni roboczych, liczonych od momentu odebrania przesyłki od Nadawcy (jest to dzień zerowy), z wyłączeniem możliwości wydłużenia terminu doręczenia w wyniku komplikacji niezależnych od Przewoźnika.

 

SprytnaPaczka nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie paczki, jeśli powstały w wyniku:

 

a) przyczyn losowych, niezależnych od Przewoźnika,

 

b) przyczyn zaniedbania występujących po stronie Nadawcy, Odbiorcy lub osoby trzeciej,

 

c) nieodpowiedniego lub wadliwego zapakowania przesyłki,

 

d) właściwości towaru lub jego wad,

 

e) warunków drogowych, pogodowych i działa siły wyższej,

 

f) nadania paczki zawierającej rzeczy niezgodne z zapisami niniejszego regulaminu,

 

g) uchybienia firmy Podwykonawcy.

 

§ 10. Reklamacje

 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi zgodnie z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Odpowiedzialność Przewoźnika jest zasadna, jeśli Klient udowodni, że szkody powstały w czasie świadczenia usługi. Prawo do roszczeń wygasa w chwili przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę i nie wykazanie zastrzeżeń, wyjątek może stanowić sytuacja, gdy szkody zostaną ujawnione w chwili otwarcia paczki i sprawdzenia jej zawartości.

 

Reklamację może zgłosić Klient, który zlecił usługę lub osoba upoważniona za okazaniem pełnomocnictwa.

 

Reklamację należy składać za pośrednictwem poczty elektroniczej dostępny na stronie sprytnapaczka.com.pl w terminie 2 dni licząc od doręczenia. Reklamacje dotyczące utraty przesyłki należy zgłaszać w terminie do 14 dni, licząc od chwili odebrania przesyłki od Nadawcy. Niedotrzymanie podanego terminu skutkuję utratą prawa do ewentualnych roszczeń, ponadto przesyłkę uznaje się za zaginioną po upływie 30 dni od jej nadania.

 

Reklamacji podlegają jedynie przedmioty, które wchodziły w skład zawartości paczki podanej w momencie złożenia zamówienia na stronie internetowej.

 

Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty należności za świadczoną usługę przez firmę SprytnaPaczka. Klientowi nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności za korzystanie z usług firmy SprytnaPaczka.

 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 

a) imię i nazwisko Klienta/nazwę firmy oraz adres,

 

b) oznaczenie przesyłki (numer),

 

c) uzasadnienie wniosku wraz ze wskazaną podstawą reklamacji,

 

d) dokumentację uzasadniająca wysokość roszczenia(oryginał faktury VAT, paragony, rachunki itp) e) kopię protokołu szkody,

 

f) nazwę banku oraz numer konta bankowego, na które zostanie wypłacone odszkodowanie, jeśli reklamacja zostanie uznana.

 

W razie potrzeby, Przewoźnik ma prawo zażądać innych, niewymienionych wyżej dokumentów. Klient ma 14 dni na dostarczenie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji. SprytnaPaczka rozpatruje reklamację w terminie 60 dni liczonym od chwili złożenia wszystkich potrzebnych dokumentów.

 

Zgłoszenie reklamacji po terminie lub niespełniającej warunków nie będzie brane pod uwagę. O decyzji rozpatrzenia reklamacji

 

SprytnaPaczka powiadamia Klienta mailowo lub pisemnie. Dokument zawiera sposób finalizacji reklamacji oraz informację o odszkodowaniu wraz z terminem i sposobem przekazania należności.